A honlap közzétételét a Nemzeti Információs és Infrastruktúra Fejlesztési Intézet tette lehetővé saját szerverén a NIIF Program keretében.
(http://www.hungarnet.hu/)

English (under construction)

Szerkesztés alatt!

Ráday Levéltár
A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára
1092 Budapest, Ráday utca 28-ból iratanyagunk zömével 2019-20-ban elköltöztünk.
Működésünk egyik ideiglenes helyszíne Budapest Főváros Levéltára.
Ottani elérhetőségünk és kutatószolgálatunkról tájékoztatás új honlapunkon olvasható.
E-mail: rlarchiv@helka.iif.hu
és leveltar@rgy.hu


Hálásan köszönünk a 2019. januári tűz katasztrófa kapcsán érkezett
minden együttérző érdeklődést! Türelmüket továbbra is kérjük és köszönjük!

 


Tartalom

Fondjegyzék, segédletek

Kutatás


Évfordulók

Adatbázisok, darabszintű segédletek, digitalizált szövegek

Levéltárismertető


Új könyvek

Képtár

Más ...


Folyamatban lévő munkák


Fondjegyzék, segédletek

Kutatás

Levéltárismertető

Adatbázisok, digitalizált szövegek

Képtár

Évfordulók

Folyamatban lévő munkák

Más egyházi és egyéb levéltárak, közhasznú linkek

Új könyvek

_________________________________________________________________________________

Fondjegyzék, segédletek

A fondjegyzék a levéltár valamennyi irategyüttesét legalább cím / évkör / terjedelem szerint tartalmazó segédlet. Nyomtatásban megjelent 2002-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával 188 lap terjedelemben.

Az összes fond felsorolása rövid áttekintést nyújt a levéltár teljes iratanyagáról.

A fondjegyzék (repertórium) teljes szövegét - az azóta folyamatosan történő javításokkal, kiegészítésekkel közöljük.

A fondjegyzék / repertórium frissített tartalomjegyzéke:

A/1. fond A Dunamelléki Református Egyházkerület iratai (kivonatos fond ismertetés)

A/2-11. fond Egyházmegyék iratai

A/2. fond Alsóbaranyai egyházmegye iratai

A/3. fond Budapesti egyházmegye iratai

A/4. fond Felsőbaranyai egyházmegye iratai

A/5. fond Kecskeméti egyházmegye iratai

A/6. fond Külsősomogyi egyházmegye iratai

A/7. fond Pesti egyházmegye iratai

A/8. fond Pestkörnyéki egyházmegye iratai

A/9. fond Solti egyházmegye iratai

A/10. fond Tolnai egyházmegye iratai

A/11. fond Vértesaljai egyházmegye iratai

A/12-25. fond Iskolák, intézmények iratai

A/12. fond Ráday Könyvtár, Levéltár, Gyűjtemény iratai

A/13. fond Budapesti Református Theológiai Akadémia iratai

A/14. fond Budapesti Református Gimnázium (a Lónyay) iratai

A/15. fond Baár-Madas Református Gimnázium iratai

A/16-21. fond Gyönki, Kecskeméti, Kunszentmiklósi,

Kiskunhalasi, Nagykőrösi gimnázium iratai

A/22. fond Fasori Julianna elemi iskola iratai

A/23. fond Ráday nyomda iratai

A/24. fond Theologiai Szemle iratai

A/25. fond Diakónusképző iratai

B/1-18. fond Iratgyűjtemények

B/1-12. fond Ágensi levéltár (ld. az adatbázisokban is)

B/13. fond Jerney gyűjtemény (ld. az adatbázisokban is)

B/14. fond Szemere Pál levéltára (ld. az adatbázisokban is)

B/15. fond Johannita levéltár

B/16. fond Vegyes egyházi iratok

B/17. fond Ady gyűjtemény

B/18. fond Egyedi iratok gyűjteménye

C/1-256. fond Családi, személyi, egyesületi iratok
D - E fondok Egyházközségi iratok
Függelék I.  Dunamelléki egyházközségek egyházmegyénként az 1941. évi egyházi névtár szerint
Függelék II. C fondok betűrendben

Az összes fond felsorolása rövid áttekintést nyújt a levéltár teljes iratanyagáról.

Vissza az elejére

Repertórium (fondjegyzék)

A levéltár valamennyi irategyüttesét legalább cím / évkör / terjedelem szerint tartalmazó segédlet. Nyomtatásban megjelent 2002-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával 188 lap terjedelemben.

A repertórium (fondjegyzék) teljes szövegét - az azóta folyamatosan történő javításokkal, kiegészítésekkel közöljük.

Egyházközségek (D-E fondok)

Az egyházkerület kebelébe mintegy 300 egyházközség tartozik. Ezek iratanyagát zömmel maguk az illető egyházközségek őrzik. A Baranyai egyházmegye számos gyülekezetéből az 1980-as évek elején összegyűjtötték a veszélyeztetett iratokat, amelyek jelenleg Pécsett találhatók a Baranyai Egyházmegyei Levéltárban.

A Ráday Levéltárban mintegy 40 egyházközség iratait őrizzük, a fondjegyzék utolsó fejezetében ismertetjük.

Az összes dunamelléki egyházközség iratanyagáról készült jegyzéket az 1976-os fondjegyzék alapján közöljük.

- Anyakönyvek: zömmel az egyes gyülekezetek lelkészi hivatalaiban találhatók. 1895-ig mikrofilmen vannak a Magyar Országos Levéltárban, ahonnan folyamatosan "visszavásároltuk" pályázati támogatásokkal. A mikrofilmek jegyzéke itt: anyakönyvek

Egyházi intézmények (A/1-26. fond)

Az egyházkerület, egyházmegyék, iskolák, egyéb intézmények. Ld. a fondjegyzéket.

Személyi, családi iratok (C/1-261. fond)

'C' jelzet alatt családi, személyi, családi, egyesületi hagyatékokat őrzünk. Felsorolásuk az A és B fondok után következik.

C/64. fond Ráday család levéltára. A legjelentősebb és legnagyobb terjedelmű családi levéltár, benne: Ráday Pál levelezése, Ráday Pál politikai iratai, Ráday Gedeon levelezése, Egyházi és iskolai iratok.

Vissza az elejére

_________________________________________________________________________________

Kutatás

A kutató a helyszínen kutatólapot tölt ki neve, foglalkozása, címe (elérhetősége) feltüntetésével, valamint a kutatás tárgya, évköre és a kutatni kívánt levéltári anyag megjelölésével. A kutatólapra a levéltáros rávezeti a kutató sorszámát és a lapot kézjegyével látja el. Az ilymódon kitöltött kutatólap egyben kutatási engedélyül is szolgál és a naptári év végéig érvényes. A lakcímet az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeljük, ez nem kerül be a kutatónaplóba, amelyben az egyes kutatási eseteket és a használt levéltári anyagot regisztráljuk. A kutatólapon a kutató néhány sorban nyilatkozatot tesz arról, hogy a levéltár rendjét megtartja, publikáció esetén munkájának egy példányát, illetve annak bibliográfiai adatait a levéltárnak átadja. Ezt a nyilatkozatot a kutató aláírásával elfogadja. A kutatólapot innen is letöltheti.

Az egyházkerület kebelébe tartozó egyházközségek iratainak a helyszínen, azaz az adott egyházközség lelkészi hivatalában szándékolt kutatásához is az egyházkerületi levéltártól kell engedélyt kérni. Az engedély birtokában az illető gyülekezet lelkipásztorával egyeztetett időpontban és jelenlétében lehet kutatni.

Másolatok készítése: korlátozott mértékben a kutató a kutatott iratanyagról másolatot készíttethet. A fénymásolásra kijelölt iratot sem emelheti ki azonban a helyéről. Ezt a kutató helyiségben külön kifüggesztett feliraton is nyomatékosan kérjük. 1711 előtti, valamint kötetes anyagot állományvédelmi okból nem fénymásolunk.

Vissza az elejére

_________________________________________________________________________________

Levéltárismertető

Iratanyag

A Ráday Levéltár mintegy 850 iratfolyóméternyi iratanyagot őriz 350 fondban. Az iratok kb. kétharmadát a Dunamelléki Református Egyházkerület és intézményeinek iratai teszik ki. Az egyházkerület legrégibb protocolluma 1626-ban kezdődik, az igazgatási iratok 1790-től maradtak fenn nagyobb számban, az egyházmegyék jegyzőkönyvei az 1700-as évek második felétől vannak meg. Az egyházkerület kebelébe tartozó mintegy 300 egyházközség közül 60 gyülekezet iratait őrizzük (a többi a helyszínen vagy egyházmegyei levéltárban van), ezek zömmel 19-20. századiak. Az egyházkerületet alkotó történelmi egyházmegyék: Alsóbaranyai, Felsőbaranyai, Kecskeméti, Külsősomogyi, Pesti (1932-től Budapesti, majd 1938-től Belsőbudapesti és Külsőbudapesti, illetve Pestkörnyéki), Solti, Tolnai, Vértesaljai. 1955-től Bácskiskunsági, Baranyai, Budapest-Déli, Budapest-Északi, Északpesti, Délpesti, Tolnai, Vértesaljai. Az intézmények iratai közt találjuk a Budapesti Theologiai Akadémia - újabban a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara -, a budapesti Lónyay Gimnázium és Baár-Madas Gimnázium iratait. A gyűjteményes fondokat tartalmazó másik nagy csoportban Archivum Agentiale néven a protestáns ágensek nagy terjedelmű iratanyaga a 18. századra, a Szemeretár a 19. századra, a Jerney gyűjtemény a 16-17. századra nézve országos vonatkozású forrás, csakúgy mint a Johannita Levéltár részét képező Daróczy genealógiai gyűjtemény anyaga. A családi és személyi hagyatékok közt tartalmi és terjedelmi szempontból is a Ráday család levéltára áll első helyen. Ebben az anyagban találjuk százegynehány Mohács előtti oklevelünk legtöbbjét. A Rádayak iratanyagából eddig közölt legjelentősebb forráskiadvány Benda Kálmán és mások szerkesztésében Ráday Pál 1703-1711 közötti iratait tartalmazza.

Szervezet

Az 1838-as pesti árvíz elől Kecskemétre menekített egyházkerületi levéltár rendezését már a következő évben elkezdték, további gondozására 1845-ben fizetett levéltárnok alkalmazását szorgalmazták. A levéltárnak mint nyilvános kutatóhelynek kezdetét a 20. század elejétől, a VKM 1904-ben kelt 81675.sz. rendeletétől számíthatjuk, amikor a Ráday könyvtárral közös szervezetben közgyűjteménynek minősült és a kor színvonalának megfelelő szakmai kötelezettségeket vállalt. Az intézmény 1913-ban nyílt meg a nagyközönség előtt mai címén: a budapesti teológiai akadémiával közös, azóta többszörösen átalakított, kibővített épületben. A könyvtár és a levéltár őre tisztét Hamar István teológiai tanár látta el, aki könyvtárnoki és levéltárnoki képesítést is szerezvén elkezdte a levéltári anyag szakszerű feldolgozását. 1907-től kezdve az egyházkerület, az 1930-as évektől az országos egyház fontos határozatokat hozott levéltárügyben, az egyházi irattározásról, levéltárak létrehozásáról és annak szakmai feltételeiről. A rendelkezések kisebb részben gyakorlattá váltak, nagyobb részben azonban - a háború alatt és után - végrehajthatatlanok voltak, majd feledésbe merültek. 1951-1957 között Pap László kollégiumi főigazgatósága idején és támogatásával Benda Kálmán levéltárosi megbizatása alatt vált a levéltár valódi tudományos műhellyé, ekkor egyesült végleg az egyházkerület levéltára a Ráday könyvtár levéltári anyagával és alakult ki az a maihoz hasonló szervezeti forma, amelyben mint önálló intézmény később szaklevéltárként, majd az 1995. évi levéltári törvény szerint nyilvános magánlevéltárként működik a Ráday Levéltár.

Kutatószolgálatot heti 20-22 órában tartunk. A legutóbbi évtizedben több tízezer adatsornyi segédletet rögzítettünk számítógépen, zömmel pályázati támogatásokból. Ezek - a hagyományos segédletek mellett - mint munkapéldányok már most is használhatók gépen és papíron. Nagyobb és egységesebb adatbázissá szervezésük és ilyen formában a világhálón való megjelenítésük a közeljövő feladata.

Irodalom: Benda Kálmán: A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára. In: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 1955. Bp. 1956 pp 135-144. Ladányi Sándor: A Dunamelléki Református Egyházkerület Levéltára. in: Magyarországi levéltárak. 1983, pp 350-354. Fondjegyzékek: Ladányi Sándor: A Dunamelléki Református Egyházkerületi Levéltár (Ráday Levéltár) fondjegyzéke. In: Magyarországi Egyházi Levéltárak Fondjegyzékei I. kötet. 1976, 9-93. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárának repertóriuma. Szerk: Nagy Edit. Bp. 2002. 188 p. A repertórium teljes szövegét - az azóta folyamatosan történő javításokkal, kiegészítésekkel közöljük.

Vissza az elejére

_________________________________________________________________________________

Adatbázisok, darabszintű jegyzékek, digitalizált szövegek

Névtárak, nagyobb összefüggő irategyüttesekről készült táblázatos iratjegyzékek.

Egyházi névtárak: egyházközségekre, lelkészekre és más egyházi tisztségviselőkre vonatkozó adatok. A kézikönyvtárunkban hozzáférhető nyomtatott névtárakról rövid ismertetőt adunk.

Archontológia: a dunamelléki egyházkerület főbb tisztségviselői püspökök, főgondnokok, főjegyzők, esperesek névsora a kezdetektől. Adatok nagyrészt a Zoványi lexikonból. Munkaanyag, kiegészítése folyamatban.
A/1i. Szász Károly püspök 1885-1894 közötti vizitációja anyagából digitalizált kötetek va a Ráday Könyvtár honlapján: http://radaygyujtemeny.hu/digitalizalt-es-teljes-szovegu-dokumentumok/
A Budapesti Teológia hallgatóinak névsora 1855-1955 Kb. 2000 személy, az 1955. évi jubileumi kötet alapján közöljük.
A/1a. Egyházkerületi jegyzőkönyvek tárgymutatói 1626-1980; és teljes jegyzőkönyvek 1626-1739, 1944-1948. A kéziratos és nyomtatott, illetve írógéppel írt jegyzőkönyvek tárgysorozatait 1996-ig terjedően számítógépen rögzítettük a gyűlések időrendjében. Legrégibb jegyzőkönyvünknek szövegét is rögzítettük:  1. kötet 1626-1739 Protocollum Simandinum, 2. kötet 1731-1760, 3. kötet 1760-1775, 4. kötet 1776-1785, 5. kötet 1786-1795, 6. kötet 1796-1814, 7. kötet 1814-1842, 8. kötet  1843-18631864-18801881-18991900-1922, 1923-1939, 1940-1949, 1950-1980; A1a1944-1, A1a1944-2, A1a1944-3, A1a1945-1, A1a1946-1, A1a1946-2, A1a1947-1, A1a1947-2, A1a1947-3, A1a1948-1, A1a1948-2, A1a1948-3, .
A/1b. Egyházkerület igazgatási iratai (Püspöki levéltár) tárgymutatói 1790-től. A tárgyi csoportokba rendezett, később iktatószámok szerint őrzött iratok kéziratos mutatóit rögzítettük számítógépre: 1790-1849 A-Z1850-1860 B-Z, 1860-1884, 1884-1890, 1891-1900, 1900-1903, 19061907, 1909-1911, 1912-1914, 1915-19221926 , 1927, 1928, 1929, 1930, 193119321933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954-55, 1956-57, 1958-591960-62, 1963-641965-66, 1967-68, 1969-70, 1971-72, 1973, 197419751976-77 , 1978-79, 1980, (továbbiak rögzítése nincs tervben)
A/1c Elnöki iratok mutatói: 1924-25, 1926-27, 1928-29, 1930-31, 1932-33, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944-46, 1947, 1948, 1949 1950, 1951, 1952, 1953-54, 1955-58.
A/1i Vizitációs iratok. Báthory Gábor püspök vizitációja 1816-1819. Bevezető, Alsóbaranyai egyházmegye G 147-176, Felsőbaranyai egyházmegye G 84-146, Külsősomogyi egyházmegye G 32-59, Pesti egyházmegye G 198-219, Solti egyházmegye G 177-197, Tolnai egyházmegye G 60-83, Vértesaljai egyházmegye G 2-31.
A/4 Felsőbaranyai egyházmegye protocolluma 1. kötet tartalomjegyzéke 1758-1799.
A/5 Kecskeméti egyházmegye protocollumai 1-2. kötet tartalomjegyzéke: 1740-1787 és 1788-1904.
A/7 Pesti egyházmegye protocolluma 1719-1829.
A/9 Solti egyházmegye jegyzőkönyvei és iratai 1817-1875.
A/10 Tolnai egyházmegye jegyzőkönyvei 1723-1875.
B/1-12. Archivum agentiale (Ágensi levéltár) iratai közül az 1-6. és 8-11. sorozat tartalomjegyzékei: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B10, B11. (A legnagyobb 1,5 Mb, a legkisebb 0,04 Mb terjedelmű.)
B/13. Jerney gyűjtemény. 16-18. századi kamarai iratok jegyzéke, közel 4000 tétel. (Az iratanyagot 2008 decembertől a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára őrzi: konyvtar@krek.hu .)
B/14. Szemeretár. Terjedelmes irodalmi levelezés 1786-1860, mintegy 2100 db levél, 2021-ben EMMI támogatással digitalizálva, a segédlet folyamatosan javítva, kiegészítve, pontosítva.
C/64. fond Ráday család levéltára C/64-4abc Ráday Pál levelezése, C/64-4def Ráday Pál politikai iratai, C64-8 Ráday Gedeon levelezése, C/64-7 Egyházi és iskolai iratok. 1605-1875, 1-2283. szám.
C/93. Török Pál levelezése 1821-1883, 1-3030.sz. Török Pálhoz írt levelek lajstroma.
D/7. Pesti egyház jegyzőkönyvi tárgymutatói: 1796-1842, 1859-18641864-1899 .  
D/7. Pesti egyház vegyes iratai 1796-tól.

Vissza az elejére

_________________________________________________________________________________

Képtár

Néhány érdekesebb dokumentumról, személyről készült képet talál itt.
Török Pál képe sajátkezű aláírásával az 1862. évi dunamelléki névtár elején: TPa.jpg, TPb.jpg
(továbbiak feltöltés alatt )

Vissza az elejére

_________________________________________________________________________________

Évfordulók

2017-ben:

- 150 született Hamar István (1867-1933) teológiai tanár, könyvtárnok és levéltárnok a Ráday Könyvtárban és levéltárban.

- 110 éve született Balázs László (1907-2001) református lelkész, történész, 1982-1994 között a Ráday Levéltár tudományos főmunkatársa.


Vissza az elejére

_________________________________________________________________________________

Folyamatban lévő munkák

Itt a pályázati támogatásból készülő munkákat kívánjuk feltüntetni.

Vissza az elejére

_________________________________________________________________________________

Más egyházi és egyéb levéltárak,

rokon intézmények, közhasznú linkek

szerkesztés alatt! 


Vissza az elejére

_________________________________________________________________________

Új könyvek

Forráskiadványok és a levéltár anyagának felhasználásával készült legújabb publikációk:


"A későbbi kor tanúságára" Bácskai református gyülekezetek Szász Károly 1885. évi látogatása tükrében. Szerkesztette Besnyi Károly. Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság Topolya 2018. 340 oldal.

Lábadiné Kedves Klára: "Égi gondolattá tisztulhassak". Borkó Julianna élete és munkássága. 2017 Eszék. 152 oldal.

Lábadi KÁroly: Reformátusok Gödöllőn. 2017. 175 oldal.

Koczó József: A helvét hitvallás Palócföldön. Fejezetek a drégelypalánki református egyházegye történetéből 1617-1952. Ráday Gyűjtemény, Budapest 2017. 490 oldal.

Lábadi Károly: Horvátországi magyar művelődéstörténeti lexikon. HMDK Béllye 2015. 595 oldal.

Szatmári Judit: A református egyház a neoabszolutizmus éveiben 1849-1860. Budapest 2015. 323 oldal.

Kovács Krisztián: Ludány családjainak története. Ludányhalászi 2015. 449 oldal.

Nyári Gábor: A Sándor-palotától a ravatalig. Teleki Pál második miniszterelnöksége (1939-1941). PIliscsaba-Budapest 2015. 351 oldal.

A Ráday-család a magyar kultúrában. 300 éve született Ráday Gedeon. A 2013. okt. 10-én rendezett konferencia előadása. Ráday Gyűjtemény Bp. 2014. Szerk. Berecz Ágnes. 103 oldal + 5 oldal (színes) kép.

Lábadi Károly: Reformátusok Laskón. Laskó 2013. 87 oldal + tartalomjegyzék.

Lábadiné Kedves Klára: Novák Olga, Isten szőlőjének munkása. Eszék 2013. 272 oldal.

Berecz Ágnes: A svábhegyi református gyülekezet története 1888-2012. Hegyvidéki Históriák. Budapest 2013. 151 oldal.

Pap Ferenc, Szetey Szabolcs: Illés lelkével. Tanulmányok Báthori Gábor és Dobos János lelkipásztori működéséről. Károli Gáspár Református Egyetem-L'Harmattan kiadó, Budapest 2012. 668 oldal.

Lábadi Károly: Egyházak Alsó-Baranyában és Szlavóniában. Eszék 2012. 709 oldal


Vissza az elejére

 

+++

Utolsó frissítés (csak a főoldalon): 2022. március 31-én.

Készítette: Nagy Edit

E-mail: rlarchiv@helka.iif.hu

(c) A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára. Budapest, 2007-2022

Szerkeszti Nagy Edit, aki észrevételeit, javaslatait mindenkor köszönettel veszi.